ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ชะยะปะริตตัง

ชะยะปะริตตัง

                         ชะยะปะริตตัง

     *มะหาการุณิโก  นาโถ                      หิตายะ  สัพพะปาณินัง
ปูเรตวา  ปาระมี  สัพพา                          ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                           โหตุ  เต  ชะยะมังคะลัง ฯ

    * ชะยันโต  โพธิยา  มูเล                      สักยานัง  นันทิวัฑฒะโน
เอวัง  ตวัง  วิชะโย  โหหิ                         ชะยัสสุ  ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปัลลังเก                              สีเส  ปะฐะวิโปกขะเร
อะภิเสเก  สัพพะพุทธานัง                       อัคคับปัตโต  ปะโมทะติ
*สุนักขัตตัง  สุมังคะลัง                          สุปะภาตัง  สุหุฏฐิตัง
*สุขะโณ  สุมุหุตโต  จะ                          สุยิฏฐัง  พรัหมะจาริสุ
*ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง                       ปะณิธี  เต  ปะทักขิณา
*ปะทักขิณานิ  กัตวานะ                         ละภันตัตเถ  ปะทักขิเณ ฯ

*ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                        รักขันตุ  สัพพะเทวะตา
*สัพพะพุทธานุภาเวนะ                          สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เต ฯ

*ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                        รักขันตุ  สัพพะเทวะตา
*สัพพะธัมมานุภาเวนะ                           สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เต ฯ

*ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                        รักขันตุ  สัพพะเทวะตา
*สัพพะสังฆานุภาเวนะ                           สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เต ฯชัยปริตร

*พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์  ทรงประกอบแล้วด้วยพระมหากรุณา  บำเพ็ญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็ม  เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย  เป็นผู้ถึงความตรัสรู้ชอบอันสูงสุด
*ด้วยการกล่าวคำสัตย์จริงนี้  ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านเถิด 

*ขอท่านจงมีชัยชนะในมงคลพิธี  เหมือนพระจอมมุนีทรงชนะมารที่โคนต้นโพธิ์ แล้วถึงความเป็นผู้เลิศในสรรพพุทธาภิเษก  ทรงบันเทิงพระทัยอยู่บนบัลลังก์ที่มารไม่อาจจะผจญได้  เป็นจอมมหาปฐพี  ทรงเพิ่มพูนความดีแก่เหล่าประยูรญาติศากยวงศ์ฉะนั้น เทอญ

*เวลาที่บุคคลและสัตว์ประพฤติดีประพฤติชอบ  ชื่อว่าฤกษ์ดี  มงคลดี  สว่างดี  รุ่งแจ้งดี
*และขณะดี ครู่ยามดี  ชื่อว่าบูชาดีแล้วในผู้ประพฤติอย่างประเสริฐทั้งหลาย
*กายกรรมอันเป็นมงคลสูงสุด  วจีกรรมอันเป็นมงคลสูงสุด
*มโนกรรมอันเป็นมงคลสูงสุด  ความปรารถนาอันตั้งไว้เพื่อสิ่งอันเป็นมงคลสูงสุด
*บุคคลและสัตว์ทั้งหลาย  ทำกรรมอันเป็นมงคลสูงสุด ย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลาย
อันเป็นมงคลสูงสุดแล ฯ

*ขอให้ทุกสิ่งอันเป็นมงคลทั้งปวงจงมีแก่ท่าน  ขอเทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงปกปักรักษาท่าน
*ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า  ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อเถิด ฯ

*ขอให้ทุกสิ่งอันเป็นมงคลทั้งปวงจงมีแก่ท่าน  ขอเทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงปกปักรักษาท่าน
*ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม  ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อเถิด ฯ

*ขอให้ทุกสิ่งอันเป็นมงคลทั้งปวงจงมีแก่ท่าน  ขอเทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงปกปักรักษาท่าน
*ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์  ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อเถิด ฯ

(จากหนังสือสวดมนต์แปลวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น