ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วัฏฏกปริตร

วัฏฏกชาดก 
 เป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธองค์  เมื่อครั้งถือกำเนิดเป็นลูกนกคุ่ม  แล้วทำปริตรป้องกันตนเองจากไฟป่า  ปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎก  จริยาปิฏก, วัฏฏกชาดก  อรรถกถาชาดก
วัฏฏกปริตร  เป็นพระปริตรที่กล่าวอ้างคุณ  คือ ศีล  สมาธิ  ปัญญา  วิมุตติ  วิมุตติญาณทัสสนะ  และสัจจะ  ของพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลาย  แล้วน้อมเอาพระพุทธคุณดังกล่าว  มาบังเกิดเป็นอานุภาพ  ปกป้องคุ้มครองอันตรายอันจะเกิดจากไฟทั้งหลายให้เกิดความสุขสวัสดีแก่ชีวิต  การสวดคาถานี้  เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายอันเกิดจากไฟ (ป้องกันอัคคีภัย) และเหตุเดือดร้อนวุ่นวายนานาประการ  ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข

อัตถิ  โลเก  สีละคุโณ                        สัจจัง  โสเจยยะนุททะยา
เตนะ  สัจเจนะ  กาหามิ                       สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง
อาวัชชิตวา  ธัมมะพะลัง                      สะริตวา  ปุพพะเก  ชิเน
สัจจะพะละมะวัสสายะ                        สัจจะกิริยะมะกาสะหัง
สันติ  ปักขา  อะปัตตะนา                     สันติ  ปาทา  อะวัญจะนา
มาตา  ปิตา  จะ  นิกขันตา                    ชาตะเวทะ  ปะฏิกกะมะ
สะหะ  สัจเจ  กะเต  มัยหัง                   มะหาปัชชะลิโต สิขี
วัชเชสิ  โสฬะสะกะรีสานิ                    อุทะกัง  ปัตวา  ยะถา  สิขี
สัจเจนะ  เม สะโม  นัตถิ                       เอสา  เม  สัจจะปาระมีติฯ


คุณของศีลมีอยู่
คุณของธรรมมีอยู่
คุณของสัจจะวาจานี้ก็มีอยู่จริง
ปีกทั้งสองข้างเรามีอยู่ แต่ยังบินไม่ได้
เท้าเราทั้งสองข้างมีอยู่ แต่ยังเดินไม่ได้
บิดามารดาทั้งสองเรามีอยู่ แต่บัดนี้มิได้อยู่กับเรา
นี้เป็นสัจจะวาจาของเรา
ไฟป่าที่ไม่มีชีวิตเอ๋ย
ด้วยเดชแห่งสัจจะวาจานี้
ขอไฟป่าจงดับไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น